පාස්කු දේව මෙහෙයන්ට විශේෂ ආරක්ෂාවක්

පාස්කු දේව මෙහෙයන් වෙනුවෙන් කිතුනු දේවස්ථානවල ආරක්ෂාවට විශේෂ ආරක්ෂක වැඩපිළිවෙලක් ක්‍රියාත්මක කරමින් දේව මෙහෙයන් සඳහා පැමිණෙන…