පෘථිවිය දෙසට ඇදී එන ප්‍රබල සූර්ය කුණාටුවක්

තවත් සූර්ය කුණාටුවකින් පෘථිවියට බලපෑම් එල්ල වීමට ඉඩ ඇති බවට අමෙරිකාවේ නාසා විද්‍යාඥයින් අනතුරු අඟවනවා. තාරකා…