මෝල්ටා ගණුදෙණුවේ තොරතුරු සියල්ල සී.අයි.ඩී පරීක්ෂණයේදී එළිකරනවා.

ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ අභ්‍යන්තර ආරක්ෂාව බාර අමාත්‍ය ටිරාන් අලස සමග එක්ව මෝල්ටා ජනරජයේ දැවැන්ත මුදල් ආයෝජනයක්…