විජයදාසගේ පත්වීමට එරෙහිව දුමින්ද ඉල්ලූ වාරණයට ඉඩ

ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ සභාපතිවරයා ලෙස විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා පත්කිරීම අභියෝගයට ලක් කරමින් එහි වැඩබලන මහ…

අතුරු තහනම තව දුරටත් දිගුවේ

මහින්ද අමරවීර, ලසන්ත අලගියවන්න සහ දුමින්ද දිසානායක යන අයට ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ දැරූ තනතුරුවලින් ඉවත්…