ඩලස් රනිල්ට බෑ කියයි

විපක්ෂයේ සියළු පක්ෂ සමග එක්ව ජාතික ආණ්ඩුවක් පිහිටුවීම සඳහා ජනාධිපතිවරයාගෙන් ඉල්ලීමක් ලැබුණද එය පිළි නොගැනීමට නිදහස…