සිසුන්ගේ හෙල්මට් පහරින් මියගිය පියාගේ සොහොන හාරලා – සිරුරේ කොටස් අතුරුදන්

2023 වසරේ පෙබරවාරි මස 14 වන දින ගල්මත්ත ප්‍රදේශයේදී පාසල් සිසුන් තිදෙනෙක් සමග ඇතිවූ ආරවුලකදී හෙල්මට්…