බීමත් රියදුරන් අල්ලන බැලුන් නැහැ – රට පුරා පොලිසිවල ඇත්තේ 1500යි

බීමත් රියදුරන් අත්අඩංගුවට ගැනීමේ දී උපයෝගී කරගන්නා බැලුන් හිඟවීමෙන් පොලිස් ස්ථාන රැසක ම ස්ථානාධිපතිවරුන් දැඩි අසීරුතාවට…