ආශීර්වාද මැද ඩවුන් සින්ඩ්‍රෝමය සහිත දෙදෙනෙකු විවාහ වෙයි

ඩවුන් සින්ඩ්‍රෝමය සහිත දෙදෙනෙකුගේ විවාහයක් ඉන්දියාවේ, පූනේ හි දී සිදු ව තිබෙන අතර ඒපිළිබඳව ගැන බොහෝ…