දේශීය ණය ප්‍රතිව්‍යුහගතකරණය සම්මතයි

දේශීය ණය ප්‍රතිව්‍යුහගතකරණය පිළිබඳ පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කළ යෝජනාව අද (01) වැඩි චන්දයෙන් සම්මත විය . යෝජනාවට…

පෞද්ගලික බැඳුම්කර හිමියෝ සිය ණය ප්‍රතිව්‍යුහගත කිරිමේ යෝජනා බාරදෙති

ශ්‍රී ලංකාවේ ජාත්‍යන්තර පුද්ගලික ණය හිමියන්ගේ කමිටුවක් සිය ණය ප්‍රතිව්‍යුහගත කිරිමේ යෝජනාව මෙරට බලධාරීන්ට යොමුකර ඇති…