මේ ධනිෂ්කගේ නීතිඥයා නෙමෙයිලු

තමාගේ නීති කටයුතු සම්බන්ධයෙන් ආචාර්ය චානක සේනානායක මහතා සමඟ කිසිදු සබඳතාවයක් නොමැති බව ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට්…