දඹුල්ල තන්ඩර්ස් කණ්ඩායමේ හිමිකරුට ඇප

තරග පාවාදීමේ චෝදනා මත අත්අඩංගුවට ගැනුණු දඹුල්ල තන්ඩර්ස් කණ්ඩායමේ හිමිකරු වූ තමිම් රහ්මාන් නැමති සැකකරු ඇපමත…