රේගු වෘත්තිය ක්‍රියාමාර්ගය තාවකාලිකව අවසන්

මුදල් රාජ්‍ය අමාත්‍ය රංජිත් සියඹලාපිටිය සමග පැවති සාකච්ඡාවකින් අනතුරුව රේගු වෘත්තිය ක්‍රියාමාර්ගය තාවකාලිකව අවසන් කිරීමට රේගු…

රේගුවේ වෘත්තිය ක්‍රියාමාර්ග තවදුරටත්

රේගු නිලධාරීන් අද (19) උදෑසන සිට ආරම්භ කළ අකුරට වැඩකිරීමේ වෘත්තීය සමිති ක්‍රියාමාර්ගය අඛණ්ඩව සිදුකිරීමට තීරණය…

බන්ධිත ගුදමක අවම ඉඩ වැඩි කරන්න අනුමැතිය

රේගු ආඥාපනතේ 69 වන වගන්තිය යටතේ සකස් කරනු ලැබ ඇති “පොදු රේගු බන්ධිත ගුදම් නියම කිරීම…