ලංවිම ට බාලගිරි දෝෂය – බිල අඩුකරන්න උනන්දුවක් නැද්ද?

විදුලිබිල අඩු කිරීමට අදාළ යෝජනා ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය විසින් මෙතෙක් මහජන උපයෝගීතා කොමිසම වෙත ලබා දී…