විදුලිබිල වැඩි කිරීමට කළ ඉල්ලීම ප්‍රතික්ෂේප කරයි

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය ලබන පාඩුව පියවාගැනීම සඳහා නැවත වරක් විදුලි බිල ඉහළ දැමීමක් සිදුකළ යුතු බවට…