විහාරාධිපති හිමියන් පැදවූ රියේ අයෙකු ගැටෙයි – හිමියන් පැන දුවයි

ගම්පහ නගරය ආසන්නයේ පිහිටි විහාරස්ථානයක විහාරාධිපති භික්ෂුවක් විසින් පදවන ලද කැබ්රථයක පුද්ගලයකු ගැටී, එම පුද්ගලයා තුවාල…