ලෝකයේ ලොකුම මීයා ලංකාවේ

ලෝකයේ ලොකුම මීයන් වර්ගය වන කැපිබරා (Capybara ) දැක ගැනීමේ දුලබ අවස්ථාව ලාංකිකයන්ට ලඟදීම හිමිව ඇති…