කැනඩා අගමැතිගේ විවාහය අවසන්

කැනඩා අග්‍රාමාත්‍ය ජස්ටින් ටෲඩෝ සහ බිරිඳ සෝෆි වසර 18 ක විවාහ ජීවිතයට තිත තබමින් වෙන් වීමට…