ඝාතනය කළ ශ්‍රී ලාංකිකයන වෙනුවෙන් කෝටි තුනක අරමුදලක්

පසුගිය බදාදා කැනඩාවේදී ඝාතනය වු ශ්‍රී ලාංකික පවුලේ සාමාජිකයන්ගේ පවුල්වලට උපකාර කිරීම සඳහා කැනඩාවේ බෞද්ධ සම්මේලනය…