කංසා සඳහා කැබිනට් පත්‍රිකාවක් ඉදිරිපත්කරයි

කංසා ඖෂධීය අවශ්‍යතා සඳහා වගාව අපනයනය නීති ගත කිරීමට කැබිනට් පත්‍රිකාවක් ඉදිරිපත් කර තිබේ. ඒ අනුව…