රු1000ක කේක් කිලෝව රු400ට බස්සන හැටි

බිත්තරයක මිල රුපියල් 35 දක්වා අඩුකර මාජරින් සඳහා පනවා ඇති බද්ද ඉවත් කළහොත් කේක් කිලෝවක් රුපියල්…