බන්ධනාගාර තදබදය අවම කරන්න ලංකාවේ නීතියට එක්වන අලුත් ක්‍රමවේදය

නඩු විභාගයකට පෙනී සිටීම වෙනුවට “වරද පිළිගැනීමේ එකගතාවයකට පත්වීම” සඳහා වූ නව ක්‍රමවේදය ඇතුළත් කරමින් ශ්‍රී…