උතුරු මාර්ගයේ මහව-අනුරාධපුර අතර දුම්රිය ධාවනය නවති .

උතුරු දුම්රිය මාර්ගයෙහි මහව-අනුරාධපුර අතර මාර්ග කොටසය අද (07) සිට මාස හයක කාලයකට වසා තබන බව…

දුම්රිය දෙපාර්තමේන්තුව අධිකාරියක් කරන්නට ඇමති බන්ධුල සැරසේ.

රාජ්‍ය අංශයට ප්‍රාග්ධනය යොදවමින් තව දුරටත් දුම්රිය සේවය වෙනුවෙන් ආයෝජනය කරන්නට හැකියාවක් නැති බව ප්‍රවාහන ආමාත්‍ය…