එංගලන්තයේ පෞරාණික හෝටලයක් මිලට ගත් ලංකාවේ සමාගම

Lavendish Leisure සමාගම විසින් එක්සත් රාජධානියේ ඓතිහාසික වැදගත්කමකින් යුත් බුටික් (Boutique) හෝටලයක් මිල දී ගෙන තිබෙනවා.…