බස් ගාස්තු වැඩි කිරීම නීති විරෝධියි

ඉහළ ගිය ඉන්ධන මිලට සාපේක්ෂව බස් ගාස්තු ඉහල දැමීමම නීති විරෝධි බව ලංකා පෞද්ගලික බස් හිමියන්ගේ…