අස්වැසුම අභියාචනා සඳහා ජූලි 10 සඳහා ඉඩ ලැබේ

ආර්ථික සවියක් ඇවැසි පුද්ගලයන්ට සහාය වීමට ආරම්භ කළ “අස්වැසුම” වැඩසටහනට දේශපාලන මුහුණුවරක් ලබා දෙමින් තම දේශපාලන…