අරගල නායකයාගේ මරණය වාර් තා කළ ආකාරය මාධ්‍ය සදාචාරය උළ්ළංඝණය කිරිමකි

සහෝදර මාධ්‍යවේදියෙකු මෙන්ම පසුගිය වසරේ ජනතා අරගලයේ ක්‍රියාකාරි සාමාජිකයෙකු ද වූ බුද්ධි ප්‍රබෝධ කරුණාරත්නගේ මරණය වාර්තා…