දඹුල්ල තන්ඩර්ස් හිමිකරු යළි රිමාන්ඩ්

එල්. පී. එල් 2024 ක්‍රිකට් තරගාවලියේ තරග පාවාදීමට බලපෑම් කළ බවට දඹුල්ල තන්ඩර්ස් ක්‍රිකට් කණ්ඩායමේ හිමිකරු,…