නව අගමැති පැමිණෙන තුරු මග බලාසිටින බ්‍රිතාන්‍යයේ ලැරී

බ්‍රිතාන්‍යයේ අග්‍රාමාත්‍යවරු 5දෙනෙකු සමග වාසය කිරීමට වාසනාවන්ත වූ ලැරී, 6 වැනි අග්‍රාමාත්‍යවරයා පැමිණෙන තෙක් අග්‍රාමාත්‍ය නිල…