එක ගලෙන් කුරුල්ලෝ දෙන්නෙක් මරනා සුරාබදු ලොක්කෙක්.

මත්පැන් නිෂ්පාදන සමාගම්වලින් අල්ලස් ඉල්ලා සිටීමේ චෝදනා මත සුරාබදු දෙපාර්තමේන්තුවේ උසස් නිලධාරියෙකුට එරෙහිව කඩිනම් විනය පියවරක්…