කේක් තියා පාන්වත් විකිනෙන්නේ නෑ . බේකරි කර්මාන්තය ඉවරයි

අධික නිෂ්පාදන පිරිවැය හේතුවෙන් දේශීය වෙළඳපොලේ කේක් පාන් සහ බනිස් අලෙවිය 50% කින් පමණ පහත වැටී…