මළ සිරුරක් පෙන්වා ණය ගන්න තැත්කළ බ්‍රසීල කත

බ්‍රසීලයේ රියෝ ඩි ජෙනෙයිරෝ බැංකුවට මියගිය පුද්ගලයෙකුගේ මළ සිරුරක් රෝද පුටුවක තබාගෙන පැමිණි කාන්තාවක් එම මියගිය…