සිසුන් පහක් දියේ ගිලේ – සිවුදෙනෙක්ගේ සිරුරු හමුවේ

අද (27) අලව්ව මා ඔයේ දිය නෑමට ගිය සිසුන් පස් දෙනෙක් දියේ ගිලි තිබෙනවා. ඉන් සිවු…