කුලියාපිටියේ අතුරුදහන් වූ තරුණයාගේ සිරුර හමු වූ තැන

කුලියාපිටියේ අතුරුදන් වූ තරුණයාගේ මළ සිරුර මාදම්පේ කැළෑවකින් හමු වී තිබෙනවා. මෙලෙස හමු වූයේ තම පෙම්වතියගේ…