බන්ධිත ගුදමක අවම ඉඩ වැඩි කරන්න අනුමැතිය

රේගු ආඥාපනතේ 69 වන වගන්තිය යටතේ සකස් කරනු ලැබ ඇති “පොදු රේගු බන්ධිත ගුදම් නියම කිරීම…