කොළඹට ජලය එන ප්‍රධාන නලයක් ගැලවෙයි – ජල සැපයුමේ වෙනස්වීමක් සිදුවන ප්‍රදේශ මෙන්න

උද්ගත වී ඇති අයහපත් කාලගුණය හේතුවෙන් කලටුවාව ජල පවිත්‍රාගාරයේ සිට ක්‍රියාත්මක වන ප්‍රධාන ජල සැපයුම් මාර්ගයක්…

සංවර්ධන ලොතරැයි මණ්ඩලය ඉතිහාසයේ ලොකු ම ලාභය වාර්තා කරයි

සංවර්ධන ලොතරැයි මණ්ඩලය සිය වසර 40ක ඉතිහාසයේ වැඩිම ලාභය 2023 වසරේ දී වාර්තා කර තිබෙනවා. ඒ…