නඩු ලේඛන හපා කෑ නීතිඥවරියට සිදු වූ දේ

කැකිරාව මහෙස්ත්‍රාත් අධිකරණ කාර්යාලයේ තිබූ නඩු ගොනුවක ලේඛනයක් බලහත්කාරයෙන් උදුරාගෙන කටේ දමා සපා කා එය විනාශ…