සංචාරක වීසාවලින් ඇවිත් ව්‍යාපාර කරන අයට වැට බැඳෙයි

සංචාරක වීසා මත මෙරටට පැමිණ ව්‍යාපාර කටයුතුවල නිරත වන සංචාරකයින් සම්බන්ධයෙන් නීතිමය ක්‍රියාමාර්ග ගන්නා බව කම්කරු…