අමෙරිකාව ටික්ටොක් තහනම් කරන්න මග පාදා ගනී

ටික්ටොක් තහනම් කිරීම සම්බන්ධයෙන් කරුණු ඇතුළත් පනත් කෙටුම්පතට අමෙරිකානු සෙනෙට් මණ්ඩලය සිය අනුමැතිය ලබාදී තිබෙනවා. ඒ…