ලොකු ගේමකට සෙට් වුන ගුවන් තොටුපොළේ යූනියන් ලොක්කෝ 28 ක් ගෙදර යවයි.

කටුනායක ගුවන් තොටුපොළ තුළ අලුතින් පිහිටවු ගුවන් තොටුපොළ ඒකාබද්ධ වෘත්තීය සමිතියේ සභාපති ඇතුළු උසස් නිලතල දැරූ…

ව්‍යාජ ඕස්ට්‍රියානු ගමන් බලපත්‍රයකින් ශ්‍රී ලංකාවට පමිණි ඉරාන කාන්තාවක් අත් අඩංගුවට.

ව්‍යාජ ඔස්ට්‍රියානු විදේශ ගමන් බලපත්‍රයකින් පසුගිය 8 වෙනිදා ශ‍්‍රී ලංකාවට පැමිණි ඉරාන ජාතික කාන්තාවක් එම විදේශ…