තමාම සෑදූ චිතකයක සිට ගිනිතබාගෙන භික්ෂුවක් අපවත් වෙයි

නවගමුව පොලිස් වසමේ පත්තිනියාවත්ත ප්‍රදේශයේ අසපුවක වැඩ විසූ ස්වාමීන් වහන්සේ නමක් සිරුරර ගිනිතබාගෙන අපවත්වී තිබේ. 2004දී…