වීථි දරුවන් තිස් දාහක් දිවයින පුරා

සිඟමන් යදින වීථි දරුවන් දිවයින පුරා 20,000ත් – 30,000ත් අතර පිරිසක් සිටින බව පේරාදෙණිය විශ්වවිද්‍යාලයේ සංඛ්‍යා…