ජනපති අදත් එස්.එස්.සී පිටියට

කොළඹ රාජකීය සහ ගල්කිස්ස ශාන්ත තෝමස් විද්‍යාල අතර කොළඹ එස්.එස්.සී පිටියේ දී පැවති නිල් මහ සටන…

145 වැනි නිල් මහා සටන ජය පැරදුමෙන් තොරයි

කොළඹ රාජකීය විද්‍යාලය සහ ගල්කිස්ස ශාන්ත තෝමස් විද්‍යාලය අතර පැවැති 145 වැනි නිල් මහා සටන අද…