රාජකීය – තෝමස් දෙවිදුහලටම අද සුවිශේෂී දවසක්

ගල්කිස්ස ශාන්ත තෝමස් සහ කොළඹ රාජකීය විද්‍යාල අතර ‘නිල් මහ සටන’ ක්‍රිකට් තරගය කොළඹ එස්.එස්.සී ක්‍රීඩාංගණයේ…