ආසියානු සංවර්ධන බැංකුවෙන් ඩොලර් මිලියන 100ක්

ශ්‍රී ලංකාවේ කුඩා හා මධ්‍ය පරිමාණ ව්‍යාපාර ශක්තිමත් කිරීම සඳහා ආසියානු සංවර්ධන බැංකුව විසින් ඇමරිකානු ඩොලර්…

රාජ්‍ය බැංකු අදත් වැඩ

රාජ්‍ය බැංකු පද්ධතිය රජයේ නිවාඩු දිනවලද විවෘතව තැබීමට රජය තීරණය කර තිබේ. “අස්වැසුම” සමාජ සුබසාධන ප්‍රතිලාභ…