මේ වගේ වෙලාවක ඡන්දයක් තියන්නට ආණ්ඩුවට පිස්සු නෑ

ණය ගෙවීමට පමණක් නොව එදිනෙදා අවශ්‍යතාවයන් පවා පිරිමසාගත නොහැකි තැනට පත්ව බංකොළොත්වී තිබූ ශ්‍රී ලංකාවේ මෙවන්…