ඇමති බන්ධුල High Capacity බයික් වලට කැමතියිලු

අධි එන්ජින් ධාරිතාවයෙන් යුත් දැනට ශ්‍රී ලංකාවේ ලියාපදිංචි කිරීම අත් හිටවා ඇති යතුරුපැදි නීත්‍යනුකුල ක්‍රමවේදය යටතේ…