බලංගොඩ කස්සප හිමියන් අත්අඩංගුවට

අද (06) දහවල් තලංගම පොලීසිය විසින් පූජ්‍ය බලංගොඩ කස්සප හිමියන්ව අත්අඩංගුවට ගෙන තිබෙනවා. එලෙස අත්අඩංගුවට ගෙන…