හාලි ඇලට වැටුණු අයිස් කුට්ටියේ අසූචිදැයි බලන්න පරීක්ෂණ

ඉකුත් 12 වැනි දා හාලිඇළ, මැදගම, රීල්පොළ ප්‍රදේශයේ නිවසක් මතට කඩා වැටුණු බව කියන අයිස් කුට්ටියේ…