අයහපත් කාලගුණය නිසා වර්ජනයකුත් කල් ගිහින්

සෞඛ්‍ය වෘත්තීය සමිති සන්ධානය විසින් අද (28) දිවයින පුරා පැවැත්වීමට සූදානම් කර තිබූ වෘත්තීය සමිති ක්‍රියා…