“එක දරුවෙක් ලක්ෂ 80කට ඉල්ලුවා” – ගෙයක් නැතුව මහ කැලෑවක ඉන්න පවුලක අනුවේදනීය කතාව

පුංචි සිගිත්තෙකුගේ උපත මුළු පවුලේම සතුටට හේතුවන කාරණයක්. ඒ අතරින් තුන් නිවුන් දරු උපතක් කියන්නේ ඒ…